Vedtekter

Vedtekter for
Norsk Naturfilmforening

§ 1 FORENINGENS FORMÅL

 • Naturfilmerne skal være en ideell forening for personer som på ulike måter er aktive med produksjon av naturfilm.
 • Foreningen vil arbeide for økt satsing på naturformidling til allmennheten og legge bærekraftig forvaltning og bevaring av norsk natur og artsmangfold til grunn.
 • Foreningen skal medlemmer forplikter seg til at produksjon av naturfilm skjer i pakt med lovverket, og at opptak skjer på etisk forsvarlig måte og følger gode dyrevernhensyn og ikke medfører utilbørlig forstyrrelser av dyr eller slitasje på vegetasjon og omgivelser.
 • Foreningen skal arbeide for at det framstår ekthet og ærlighet i norsk naturfilm.
 • Foreningen skal fremme utviklingen av naturfilmproduksjon i Norge til et nivå som ligger i front internasjonalt både naturfaglig, teknisk og kunstnerisk.
 • Dette skal bl.a. oppnås gjennom faglig utvikling og sosialt fellesskap, organisert gjennom kurser, seminarer og filmfestivaler i større eller mindre format.
 • Foreningen skal være partipolitisk uavhengig og nøytral i livssynsspørsmål.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

 §2.1 MEDLEMSKAP

 • Alle som oppfyller kriteriene for medlemskap i foreningen (jf. §2.2) kan søke om fullt medlemskap.  Fullt medlemskap innebærer alle rettigheter og plikter som følger av medlemskapet.

 

§2.2 KRITERIER

 • Foreningen er åpen for alle enkeltpersoner som oppfyller kriteriene, uansett alder, kjønn eller bakgrunn.
 • Alle som arbeider profesjonelt med naturfilm eller planlegger å utvikle denne virksomheten, kan bli medlemmer. Med ”naturfilmer” menes en person som ved hjelp av levende bilder i alle former ønsker å skildre plante- og dyrelivet, samspillet i naturen og menneskenes forhold til naturen.
 • Et medlem plikter i sin virksomhet å følge foreningens vedtekter.

 

§ 2.3 SØKNAD OM MEDLEMSKAP OG OPPTAK

 • Søknad om medlemskap sendes styret som avgjør opptak. Sammen med søknaden vedlegges filmografi (liste over produksjoner der søkeren har vært delaktig) og minst to arbeidsprøver eller produksjoner der søkeren har bidratt.
 • Søknader om medlemskap avgjøres av styret og behandles fortløpende. Behandlingstid skal være maksimalt to måneder fra mottatt søknad
 • Nyopptatt medlem presenteres på årsmøtet.
 • Styret kan unntaksvis og etter skjønn innvilge medlemskap etter andre kriterier enn de som er nevnt i §2.2

 

§ 2.4 MEDLEMSAVGIFT/KONTINGENT

 • Den årlige medlemsavgiften (kontingenten) kalles innmeldingsavgift første gangen. Størrelsen på begge fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen.
 • Innbetaling av innmeldingsavgift skal skje innen 30 dager fra mottatt beskjed om opptak, og medlemsavgift må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

§ 2.5 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

 • Et medlem kan avslutte medlemskapet etter eget ønske. Eventuelt innbetalt medlemsavgift tilbakebetales ikke.
 • Styret kan beslutte å ekskludere et medlem som har brutt foreningens vedtekter alvorlig. Denne beslutningen kan ankes til påfølgende årsmøte. Eventuell innbetalt medlemsavgift tilbakebetales ikke.

 

§ 3 FORENINGENS VIRKSOMHET

 • Foreningen skal arbeide for naturfilmens og naturfilmernes sak gjennom å:

 

 • Utvikle og drive en internettside i foreningens navn.
 • Stadig arbeide for å utvikle norskprodusert naturfilm og dens egenart.
 • Skape muligheter for utdanning, kursvirksomhet, seminarer og festivaler med tanke på stimulering og utvikling av naturfilmproduksjon.
 • Stimulere til at nye teknikker, fortellersjangre og talenter utvikles.
 • Være en aktiv pådriver mot offentlige finansieringskilder , TV-kanaler og kinodistributører  med tanke på finansiering og visning av naturfilm.
 • Holde nøye øye med mulighetene for alternativ distribusjon av naturfilm til nye plattformer.
 • Opprette utvalg eller arbeidsgrupper som skal arbeide med avgrensede saksfelt, og velge representanter som kan representere foreningen i ulike, aktuelle fora.
 • Stimulere til internasjonalt samarbeid på faglig utvikling, finansiering og nettverksbygging – spesielt innen Norden.

 

§ 4 ÅRSMØTE

 • Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
 • Årsmøtet holdes seinest 10. mars hvert år. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtedato.
 • Innkalling skjer til alle medlemmer minst 30 dager før møtedato og skal inneholde
  obligatorisk dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning fra styret
4. Godkjenning av årsregnskap
5. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
6. Fastsettelse av kontingent for neste år. (Første gang fastsettes kontingenten av stiftelsesmøtet ).
7. Innkomne forslag

 • Bare hovedmedlemmer som har betalt medlemsavgift for siste år, har stemmerett. Det er tillatt med skriftlig fullmakt fra medlem.
 • Vedtak om endringer i vedtekter gjøres med to tredels flertall. Alle øvrige vedtak gjøres med simpelt flertall.
 • Styret skal bestå av fem medlemmer og to vararepresentanter (som har møterett)
  som alle velges for to år av gangen, men første gang velges to av styremedlemmene for ett år.
  Blant styremedlemmene skal det være leder, sekretær, internettansvarlig og kasserer.
  Flere verv kan innehas av samme person. Årsmøtet velger leder.

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges også av årsmøtet, men vervene kan fordeles av styret selv på første styremøte.

 • Revisor velges av årsmøtet for ett år av gangen.
 • Foreningens prokura: leder og kasserer, hver for seg.
 • Årsmøtet velger en valgkomite for ett år av gangen.
 • Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret beslutter det eller hvis minst 10 hovedmedlemmer forlanger det og begrunnelse blir gitt.

 

§ 5 STYREMØTER

 • Styret har møter minst en gang i året. Styret innstiller saker overfor årsmøtet.
 • Styret vedtar opptak av nye medlemmer.
 • Styremøtenes vedtak skal protokollføres.

§ 6 REGNSKAPSÅR

 • Foreningens regnskapsår skal være kalenderårets: 1.1 – 31.12. Regnskapet skal foreligge ferdig revisorgodkjent for utsendelse sammen med årsmøteinnkallingen.

 

§ 7 ENDRINGER AV VEDTEKTER

 • Beslutninger om endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet.
 • Forslag om vedtektsendringer må, som øvrige forslag, være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet.

§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN

 • Foreningen kan oppløses dersom flertallet på to påfølgende årsmøter går inn for det.
 • Ved en eventuell oppløsning av Norsk Naturfilmforening skal eventuelle gjenstående midler og verdier tilfalle veldedige formål. Siste årsmøte avgjør hvilket formål dette skal være. Midler kan ikke tilfalle foreningens medlemmer.Sist endring foretatt på årsmøte 2013