Innkalling til årsmøte i Norsk Naturfilmforening 7. feb 2014

Nova Kinosenter
Foto: Kino.no

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturfilmforening
fredag 7. februar 2014 kl. 13.00 i Nova kinosenter, Trondheim

Norsk Naturfilmforeningen avholder ordinært årsmøte fredag 7. februar, i tilknytning til todagers medlemssamling. Program for årsmøtet i henhold til foreningens vedtekter:

 

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning fra styret.
4. Godkjenning av årsregnskap.
5. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite.
6. Fastsettelse av kontingent for neste år.
7. Innkomne forslag.
Vedtektsendringer.

Valgkomiteen har orientert styret om følgende:

Valg 2014.
Etter vedtektene skal styret bestå av leder, kasserer, sekretær, webansvarlig og et styremedlem, altså fem personer, samt to varamedlemmer.

Styrets sammensetning i 2013 har vært:
Leder: Tor Bollingmo.
Kasserer: Per Magne Jensen (sist valgt for ett år).
Sekretær: Per Jarle Heggdalsvik (valgt for to år i 2013).
Webansvarlig: Arnt Mollan.
Styremedlem: Arne Nævra (valgt for to å i 2013).
Varamedlemmer: Ole Jacob Vorraa og Asgeir Helgestad.
Revisor: Trond Berg (valgt for ett år i 2013).
Valgkomité: Jan Erik Tangen og Bjørn Brendbakken  (valgt for ett år).

Følgende er på valg i 2014:
Leder: Tor Bollingmo.
Kasserer: Per Magne Jensen.
Webansvarlig: Arnt Mollan.
Varamedlemmer: Ole Jacob Vorraa og Asgeir Helgestad.

Årsmøtet skal dessuten oppnevne revisor samt valgkomité, velges for ett år.

Mvh valgkomitéen: Bjørn Brendbakken og Jan Erik Tangen.

Vedtektsendringer

Følgende vedtektsendringer vil bli foreslått på årsmøtet:

Ordningen med assosiert medlemskap foreslås sløyfet, fordi tilbud og rettigheter er det samme for alle medlemmer i foreningen. Styret har ingen presise kriterier for å skille fullt medlemskap fra assosiert medlemskap. På årsmøtet vil det også bli fremmet forslag om én kontingent på 500 kroner pr. år for alle medlemmer.

Dagens vedtekter lyder slik (utdrag):

§2.1 MEDLEMSKAP
•    Foreningen har to typer medlemskap: Fullt medlemskap med alle rettigheter og plikter i foreningen og assosiert medlemskap for medlemmer som ennå ikke oppfyller alle kriterier for medlemskap.

§2.2 KRITERIER
•    Foreningen er åpen for alle enkeltpersoner som oppfyller kriteriene, uansett alder, kjønn eller bakgrunn.
•    Alle som arbeider profesjonelt med naturfilm eller planlegger å utvikle denne virksomheten, kan bli medlemmer. Med ”naturfilmer” menes en person som ved hjelp av levende bilder i alle former ønsker å skildre plante- og dyrelivet, samspillet i naturen og menneskenes forhold til naturen.
•    Et medlem plikter i sin virksomhet å følge foreningens vedtekter.

§ 2.3 SØKNAD OM MEDLEMSKAP OG OPPTAK
•    Søknad om medlemskap sendes styret som avgjør opptak. Sammen med søknaden vedlegges filmografi (liste over produksjoner der søkeren har vært delaktig) og minst to arbeidsprøver eller produksjoner der søkeren har bidratt.
•    Søknader om medlemskap avgjøres av styret og behandles fortløpende. Behandlingstid skal være maksimalt to måneder fra mottatt søknad
•    Nyopptatt medlem presenteres på årsmøtet.

Endringsforslag:

§2.1
Alle som oppfyller kriteriene for medlemskap i foreningen (jf. §2.2) kan søke om fullt medlemskap. Fullt medlemskap innebærer alle rettigheter og plikter som følger av medlemskapet.

§2.3
Tilføyelse som 3. underpunkt:
Styret kan unntaksvis og etter ekstraordinært skjønn innvilge medlemskap etter andre kriterier enn de som er nevnt i §2.2.

Skatteetaten har i vurderingen av foreningens selvangivelsesplikt påpekt at paragrafen om oppløsing av foreningen ikke tilfredsstiller normen. For denne type forening, uten selvangivelsesplikt (som vi fikk innvilget) skal det presiseres at midler ikke kan tilfalle foreningens medlemmer, men overgis til veldedig formål.
§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN
•    Foreningen kan oppløses dersom flertallet på to påfølgende årsmøter går inn for det.
•    Ved en eventuell oppløsning av Naturfilmerne skal foreningens siste årsmøte avgjøre hva som skal gjøres med eventuelle verdier, utestående fordringer og krav. Det samme gjelder ikke avsluttede engasjementer i prosjekter osv.

Underpunkt 2 foreslås endret til:

Ved en oppløsning av Norsk Naturfilmforening skal evetuelle gjenstående midler og verdier tilfalle veldedig formål. Siste årsmøte avgjør hvilket formål dette skal være. Midler kan ikke tilfalle foreningens medlemmer.

Det foreslås videre at uttrykket Naturfilmerne erstattes med Norsk Naturfilmforening i vedtektenes §1 og 8, men ikke i §3.

Tor Bollingmo